11

Różne instrumenty finansowe

Posted on 11 sep 2012

image

Jeśli chodzi o instrumenty finansowe to są to kontrakty, w wyniku których u jednej ze stron powstają aktywa a u drugiej zobowiązania. Instrumenty można podzielić ze względu na kryterium czasu. Mogą one być krótkoterminowe, średnioterminowe, a także długoterminowe. Warto wiedzieć, że pojęcie instrumentów finansowych obejmuje między innymi papiery wartościowe. Papiery wartościowe są dokumentami, które ucieleśniają prawa majątkowe. Jeśli utracimy taki dokument to wówczas utracimy uprawnienia. W Polsce papierami wartościowymi nazywa się między innymi akcje, prawa poboru, prawa do akcji, kwity depozytowe, obligacje oraz listy zastawne. Instrumentami finansowymi są także instrumenty, które nie są papierami wartościowymi. Do nich można natomiast zaliczyć tytuły uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania, instrumenty rynku pieniężnego, opcje, kontrakty. Są nimi także inne instrumenty, dla których bazowym instrumentem są papiery wartościowe, waluta lub też stopa procentowa. Innymi instrumentami finansowymi są także kontrakty terminowe, niedopuszczone do obrotu swapy, opcje. Oprócz tego wymienić można tutaj również instrumenty pochodne, które dotyczą przenoszenia ryzyka finansowego oraz kontrakty na różnicę. Także stawki frachtowe, uprawnienia do emisji można nazwać instrumentami finansowymi.

7

dokumenty

Posted on 29 aug 2011


Większe zyski banków
Jak informuje ostatni raport, od stycznia do sierpnia sektor bankowy zarobił 11,69 miliarda złotych. Okazuje się, że odnotowano wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim. Wzrost ten wynosi 9 procent. Wszystko dzięki pożyczkom. Ludzie, którzy znajdą się w trudnej sytuacji finansowej bardzo chętnie sięgają po takie rozwiązania. Banki nato ...
Rodzaje kredytów bankowych
Umowy, które zawierane są między bankami i kredytobiorcami to kredyty bankowe. Oczywiście umowę należy zawrzeć w formie pisemnej. Na czym polega taka umowa? Przede wszystkim na tym, że bank zobowiązuje się do przekazania określonej kwoty kredytobiorcy. Kwota ta musi być zwrócona w określonym czasie. Kredytobiorca w warunkach umowy zob ...
Czym są akcje?
Z pewnością każdy choć raz słyszał o papierach wartościowych i o akcjach. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę z tego czym są akcje. Warto wiedzieć, że mogą one mieć charakter majątkowy bądź też charakter niemajątkowy. Akcje wynikają z uczestnictwa akcjonariusza w spółce akcyjnej. Jeśli chodzi o akcję to zawsze musi zostać ...

Page 1 of 2 1

Image

pix pix pix pix pix pix

Kontakt

E-mail: ba@szelest-stron.pl