This is featured post 1 title

You can easy customize the featured slides from the theme options page, on your Wordpress dashboard. You can also disable featured posts slideshow if you don't wish to display them. Dont edit it manually, by replacing images, but you set feature image when you create new posts.

This is featured post 2 title

You can easy customize the featured slides from the theme options page, on your Wordpress dashboard. You can also disable featured posts slideshow if you don't wish to display them. Dont edit it manually, by replacing images, but you set feature image when you create new posts.

This is featured post 3 title

You can easy customize the featured slides from the theme options page, on your Wordpress dashboard. You can also disable featured posts slideshow if you don't wish to display them. Dont edit it manually, by replacing images, but you set feature image when you create new posts.

This is featured post 4 title

You can easy customize the featured slides from the theme options page, on your Wordpress dashboard. You can also disable featured posts slideshow if you don't wish to display them. Dont edit it manually, by replacing images, but you set feature image when you create new posts.

This is featured post 5 title

You can easy customize the featured slides from the theme options page, on your Wordpress dashboard. You can also disable featured posts slideshow if you don't wish to display them. Dont edit it manually, by replacing images, but you set feature image when you create new posts.

 

Formy organizacyjne kapitału

W zależności od rodzaju podmiotu gospodarczego wyróżnia się różne formy organizacyjne kapitału. Odmienne formy kapitału występują w spółce akcyjnej, przedsiębiorstwie państwowym, czy firmie jednoosobowej. W przedsiębiorstwie państwowym możemy wyróżnić dwie formy kapitału – fundusz założycielski oraz fundusz przedsiębiorstwa. Ten pierwszy pochodzi z wyposażenia przedsiębiorstwa w kapitał przez państwo. W zamian za ten kapitał przedsiębiorstwo musi wpłacać do skarbu państwa część zysku. Natomiast fundusz przedsiębiorstwa jest tworzony i powiększany przez przedsiębiorstwo w trakcie działalności. Formą organizacyjno-prawną, jaką jest spółdzielnia może posiadać fundusz udziałowy, polegający na tym, że jest tworzony z udziałów wnoszonych przez członków przystępujących do spółdzielni, a także fundusz zasobowy, który jest tworzony z wpisowego pobieranego od członków spółdzielni i odpisów z zysku. Natomiast spółka cywilna ma do wyboru tylko kapitał spółki, który pochodzi z wkładów własnych wspólników i jest on powiększany w trakcie działalności spółki. Warto również zauważyć, że w przedsiębiorstwie jednoosobowym jedyną formą kapitału jest kapitał właściciela. Ta forma kapitału pochodzi z własnego wkładu właściciela, a także jest on powiększany w trakcie całej działalności danego przedsiębiorstwa.

Podział czynników wytwórczych

Każda firma do prowadzenia działalności potrzebuje licznych środków – zasobów. Te zasoby to maszyny, woda, urządzenia, oprogramowania komputerowe, patenty, pracownicy i pieniądze. Najogólniej można powiedzieć, że w trakcie prowadzenia działalności firma korzysta z zasobów rzeczowych, finansowych, ludzkich i naturalnych. Zasoby ludzkie stanowią ludzie, ich wiedza, predyspozycje, kwalifikacje i umiejętności wykorzystywane w procesie pracy. Zasoby naturalne są darem natury, utożsamiane są ze środowiskiem naturalnym, np. ziemia uprawna, ciepło słoneczne. Niektóre z tych zasobów mogą być odnawialne i nieodnawialne. Zasoby rzeczowe to środki materialne wykorzystywane w procesie wytwarzania dóbr i świadczenia usług przez człowieka. Są wśród nich maszyny i urządzenia, hale fabryczne i narzędzia. Są też przedmioty pracy – czyli surowce, materiały oraz ziemia, na które oddziałujemy w procesie pracy. Zasoby finansowe jednak są to środki pieniężne i papiery wartościowe, za które w każdej chwili można kupić inne zasoby, np. naturalne, czy rzeczowe. Te cztery grupy czynników wytwórczych są niezbędne do produkcji dóbr i usług. Aby jednak je wyprodukować, należy w większości przypadków wziąć kredyt na pokrycie wszelkich należności powstałych w toku produkcji, a także pokryć koszty wynagrodzeń pracowniczych, czy również oprogramowani komputerowych, bądź patentów.

Funkcje zaciągania kredytu

Kredyt bankowy jest rzeczą trudną do wyedukowania tak, aby każdy mógł wiedzieć wszystkie zagadki oraz informacje na ten temat. Ekonomiści natomiast w tej sprawie wiedzą wszystko i posiadają ogromną wiedzę na temat informacji o wszelkiego rodzaju bankowości. Kredy bankowy posiada wiele funkcji, które spełniają liczne warunki określone w umowie kredytowej. Wśród funkcji kredytu wyróżniamy miedzy innymi funkcję emisyjną, która polega na wprowadzeniu pieniądza do obiegu. Dzieje się to przy pomocy kredytowy mechanizm emisji pieniądza. Tą funkcję spełnia każdy kredyt bankowy, ponieważ każda osoba, która zaciąga kredyt, wprowadza on do obiegu określoną kwotę. Drugą funkcją jest funkcja dochodowa polegająca na kształtowaniu korzyści finansowych przez powiększenie toku produkcji. Ponadto, dzięki niej ulega zwiększeniu siła nabywcza danego przedsiębiorstwa. Kolejną, a zarazem trzecią ważną funkcją jest funkcja rozdzielcza, która po prostu rozdziela i klasyfikuje dane rejony, a także sytuacje firm, które zaciągają kredyty. Opisywana funkcja kształtuje również dochód regionu oraz popyt na zaciąganie kredytu. Ostatnią, lecz niezwykle istotną funkcją jest funkcja interwencyjna. W myśl tej funkcji chodzi tu o to, że kredyt zostaje wykorzystywany nie tylko, jako instrument polityki ekonomicznej, ale i pieniężnej.

Zasady zawierania kredytów

Kiedy chcemy wziąć kredyt, niestety będzie czekać nas spora część papierkowej roboty. Należy zatem posiadać co najmniej dostateczne pojęcie na temat zasad postępowania w przypadku zawierania kredytu, a także musimy wiedzieć, o jakie informacje zostaniemy poproszeni w czasie wizyty w banku, w którym zdecydowaliśmy się zadłużyć. Należy wiedzieć, że są dwa różne sposoby ujmowania kredytów. Pierwszym z nich jest ujęcie cywilno-prawne, które polega na tym, że istotą kredytu jest wykorzystanie wolnych środków pieniężnych w danym czasie, natomiast nie tworzenie nowych. Dzięki temu powstaje wierzytelność banku w oczach kredytobiorcy. Drugi sposób to ekonomiczne ujęcie kredytu, które polega na tym, że kredytobiorca może bez żadnych ograniczeń korzystać ze środków pieniężnych, które przekroczyły próg kredytu. Jest to zgodne z prawem, ponieważ bank umożliwia taką formę zadłużenia. Warto również zaznaczyć, że w standardowej umowie kredytowej powinno się znaleźć między innymi datę i miejsce zawarcia umowy, dane stron umowy, postanowienia ogólne, kwotę kredytu, walutę, w której będzie wypłacone zadłużenie, cel kredytu, okres kredytowania, zabezpieczenie i termin spłaty, wysokość prowizji i oprocentowania danego kredytu, warunki rezygnacji z umowy, zakres uprawnień banku, a także wiele innych warunków i postanowień.

Informacje dotyczące zawarcia umowy kredytowej

Zawarcie każdej umowy wiąże się z tym, że jedna osoba staje się dłużnikiem. Niekiedy bywa tak, że ludzie z różnych względów (brak czasu, przymus) nie czytają dokładnie umów. Wiele przestępców wykorzystuje naiwność innych. Dlatego właśnie bardzo istotne jest to, aby dokładnie czytać każdą podpisywaną przez nas umowę. Umowa kredytowa również może posiadać sama w sobie przeróżne haczyki. Dlatego też, aby wszystko poszło po naszej myśli i aby bank przyznał nam kredyt, pierwszą czynnością jest to, żeby złożyć w banku, w którym chcemy się zadłużyć, wniosek kredytowy. Taki wniosek powinien uwzględniać wszystkie niezbędne informacje o potencjalnym kredytobiorcy. W szczególności musimy tam zawrzeć informacje dotyczące nazwy i siedziby firmy, rodzaj prowadzonej działalności, formy prawnej naszego przedsiębiorstwa, a także misje i cele firmy. W wniosku musimy także umieścić informacje o właścicielach lub wspólnikach firmy, aktualnych obrotach, rentowności, zadłużeniu, a także to, ile pieniędzy chcielibyśmy otrzymać, w jakiej walucie, jego przeznaczenie, zabezpieczenie i termin spłaty kredytu. Musimy okazać opis przedsięwzięcia, na który zaciągamy kredyt oraz musimy załączyć informacje dotyczące sytuacji prawnej firmy, zaświadczenie o wysokości obrotów na rachunku bieżącym, a także dokumenty potwierdzające tytuły własności nieruchomości.

Ocena zdolności kredytowej firmy

Do oceny zdolności kredytowej danego przedsiębiorstwa gospodarczego powszechnie stosowane są podstawowe mierniki finansowe. Tymi wskaźnikami są między innymi wskaźniki rentowności, płynności, sprawności działania oraz wskaźniki oceny zadłużenia. Wskaźniki rentowności to mierniki obrazujące zdolność firmy do generowania zysku. Taki wskaźnik informuje, jaki jest udział zysku netto, czyli jaką marżę zysku przynosi dana wartość sprzedaży. Wskaźniki płynności to mierniki obrazujące zdolność firmy do wywiązywania się z bieżących zobowiązań, a więc informuje zdolność podmiotu do spłaty krótkoterminowych zobowiązań z zasobów obrotowych. Natomiast wskaźniki sprawności działania charakteryzują efektywność wykorzystania składników na poziomie sprzedaży. Ostatni wskaźnik, zwany wskaźnikiem oceny zadłużenia to mierniki ukazujące strukturę finansowania majątku jednostki oraz jej zdolność do obsługi zadłużenia. Informuje on, w jakim stopni firma finansuje swój majątek kapitałem własnym. Badanie zdolności kredytowej, oparte na analizie wskaźnikowej, wymaga sporządzania przez kredytobiorcę skomplikowanych sprawozdań finansowych. Większość kredytobiorców to małe formy, które nie muszą, a często nie potrafią sporządzać takich sprawozdań. Coraz częściej zdolność kredytową bada się na podstawie wykazanych dochodów, powiększonych o wliczoną w koszty amortyzację.

Formy i rodzaje leasingu

Leasing jest transakcją, w której może brać udział znaczna liczba osób, a nawet i jedna. Z tego względu leasing możemy podzielić na bezpośredni oraz pośredni. Pierwszy z nich może być zawarty, gdy osoba proponująca taką umowę, np. producent jakiegoś dobra, podpisuje ją w osobą, która będzie korzystać z tego dobra, czyli bezpośrednim użytkownikiem rzeczy określonej w umowie. Natomiast zupełnie inaczej jest w przypadku leasingu pośredniego. Taka umowa jest zawierana przy pomocy osób trzecich występujących miedzy producentem danego dobra, a jego użytkownikiem. Tymi osobami mogą być wszelkie firmy, które w sposób profesjonalny zajmują się pośrednictwem w tejże transakcji. Jednak leasing może przybierać różne formy. Na przykład, jeżeli przedmiotem leasingu jest korzystanie z obiektu, leasingobiorca ma obowiązek płatności w określonym terminie rat, na które składają się między innymi składnik kapitałowy, który obrazuje, jaka jest faktyczna wartość użytkowanego obiektu, a także składnika odsetkowego, które stanowi wynagrodzenie dla osoby, która proponuje umowę leasingową. Możemy wyróżnić także leasing finansowy i operacyjny. Do leasingu finansowego zalicza się każdą umowę, według której jednostka oddaje do używania środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne do odpłatnego użytkowania danej rzeczy na określony w umowie czas. Natomiast leasing operacyjny polega na czasowym przekazaniu w użytkowanie środka trwałego.

Leasing, jako forma finansowania

Leasing to drugi po kredytach najczęściej wykorzystywany sposób finansowania instytucji, który umożliwia inwestorom dostęp do wszelkiego rodzaju środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych bez konieczności ich zakupu, a więc przy ograniczonym zaangażowaniu środków trwałych. Leasing jest to rodzaj umowy cywilnoprawnej, na podstawie której jedna strona (finansujący, leasingodawca) przekazuje drugiej stronie (korzystającemu, leasingobiorcy) prawo do korzystania lub korzystania i pobierania pożytków z określonego dobra materialnego na pewien uzgodniony w umowie leasingu okres, w zamian za ustalone ratalne opłaty (raty leasingowe). Leasing jest atrakcyjna formą finansowania, zwłaszcza dla przedsiębiorstw młodych, nieposiadających jeszcze odpowiednich kapitałów. Z uwagi na fakt, iż w całym okresie umowy jej przedmiot jest wartością finansującego, jej zawarcie jest znacznie prostsze, niż podpisanie umowy kredytowej. Przed przystąpieniem do umowy leasingowej należy jednak sprawdzić kilka warunków, między innymi wysokość miesięcznych opłat związanych z obsługa leasingu oraz ich charakter (zmienne lub stałe). Nie zawsze bowiem jest tak, że leasing jest forma tańszą, niż kredyt, a decyzję o skorzystaniu z tej formy powinna poprzedzić gruntowna analiza opłacalności tego całego przedsięwzięcia.

Umowa o zawarcie kredytu

Większość banków w Polsce opiera swoją działalność na przyznawaniu kredytów. Jest to bowiem najbardziej opłacalna czynność. Niekiedy jednak bardzo trudno jest dostać kredyt, a pierwszą czynnością, jaką musi wykonać potencjalny biorca kredytu, to powinien złożyć wniosek kredytowy. Nie oznacza to jednak, że po złożeniu takiego wniosku, bez najmniejszych problemów dostaniemy kredyt. Bank nie pożycza pieniędzy każdemu. Abyśmy dostali kredyt, bank musi wiedzieć, czy w późniejszym czasie będziemy zdolni do spłaty nie tylko pożyczonych pieniędzy, ale również odsetek, które zostały zaznaczone w umowie. Ważną rzeczą, na którą bank musi zwrócić uwagę jest również to, czy możliwa będzie spłata tego zobowiązania w określonym czasie, który został przewidziany w umowie. Dlatego też, aby bank mógł sprawdzić, czy posiadamy taka zdolność, mamy obowiązek, a żeby do wniosku kredytowego załączyć wszystkie niezbędne dokumenty, które wskazywać będą na płynność finansową naszego przedsiębiorstwa. Ponadto, bank posiada prawo do kontrolowania, czy udzielona pożyczka została przeznaczona na przewidziany w umowie cel, a także może on nadzorować terminy spłaty zobowiązania. Jeżeli jednak okaże się, że warunki otrzymania kredytu nie zostały spełnione, bank może w każdej chwili zerwać te warunki w całości lub też częściowo. Również w obawie przed nieterminową spłatą, bank udzielający kredytu może zastosować dodatkowe zabezpieczenie, które ochroni go przed licznymi stratami.

Charakter kredytu ze względu na jego przedmiot i rodzaj zabezpieczenia

Wiele podmiotów gospodarczych, ale także i osób fizycznych zmaga się z koniecznością zaciągnięcia, a w późniejszym czasie – spłaty kredytu. Dla większości, nie jest to łatwe, a nawet niemożliwe. Dlatego ważne jest to, aby podczas zaciągania kredytu, wybrać najlepszą ofertę, jaką proponuje nam bank. Istnieje bowiem wiele rozwiązań, które pomagają spłacić zadłużenie. Klasyfikacja kredytów ze względu na jego przedmiot dzieli kredyty na obrotowe i inwestycyjne. Kredyt obrotowy jest najczęściej krótkoterminowy i został przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej firmy, np. zakup materiałów, wypłatę wynagrodzeń. Natomiast kredyt inwestycyjny udzielany jest na dłuższy okres w związku z finansowaniem działalności rozwojowej firmy, a także odtworzenia lub rozszerzenia zasobów środków trwałych. Kredyty można również podzielić ze względu na sposób w jaki można go zabezpieczyć. Wyróżniamy ty kredyt lombardowy, a także hipoteczny. Kredyt lombardowy zabezpieczony jest zastawem ustanowionym na przedmiotach wartościowych, papierach wartościowych lub towarach. Przedmiot zastawu powinien znajdować się w posiadaniu banku. Warto również dodać, że taki kredy jest zwykle krótkoterminowy. Natomiast kredyt hipoteczny polega na tym, że zadłużenie jest zabezpieczone hipoteką ustanowioną na nieruchomości stanowiącej własność kredytobiorcy lub innej osoby, np. poręczyciela. W większości przypadków taki kredyt jest długoterminowy.